Loan - General data

messages.perodicity_monthly
Currency: ALL
Unit: Million
Date: April 2017

1. Huatë sipas afatit, monedhës dhe sektorit (gjendja në fund të periudhës)

Hua afatshkurtër (deri në një vit) 180580.67
      In Leke 95072.27
      Of which:
            Microbusiness 3346.39
            Small business 7237.79
            Medium business 9991.95
            Big business 38402.87
            Individuals 7907.57
      In currencies 85508.4
      Of which:
            Microbusiness 4052.08
            Small business 6907.81
            Medium business 11659.46
            Big business 54328.96
            Individuals 1639.05
Hua afatmesme (mbi 1 vit deri në 5 vjet) 91773.78
      In Leke 43110.75
      Of which:
            Microbusiness 1660.28
            Small business 4752.96
            Medium business 3549.51
            Big business 11960.36
            Individuals 19573.97
      In currencies 48663.03
      Of which:
            Microbusiness 712.55
            Small business 6019.86
            Medium business 9671.5
            Big business 26815.5
            Individuals 3809.96
Hua afatgjatë (mbi 5 vjet) 269999.26
      In Leke 119623.06
      Of which:
            Microbusiness 3105.94
            Small business 11987.07
            Medium business 20045.4
            Big business 15626.72
            Individuals 66100.84
      In currencies 150376.19
      Of which:
            Microbusiness 2796.17
            Small business 16616.92
            Medium business 22331.66
            Big business 44645.63
            Individuals 63035.64
Total 542353.71

2. Huatë sipas qëllimit të përdorimit, gjendja në fund të periudhës

Korporata jofinanciare publike 27542.68
      Overdraft 25215.61
      Kapital qarkullues 290.44
      Blerje pajisjesh 1037.53
      Pasuri të paluajtshme 999.01
      Hua të tjera 0.09
Korporata jofinanciare private 338225.34
      Overdraft 89172.34
      Kapital qarkullues 61821.19
      Hua për çelje biznesi 5499.94
      Blerje pajisjesh 98004.23
      Pasuri të paluajtshme 83477.53
      Hua për investime në instrumenta financiare 250.09
Individët dhe Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve 162165.88
      Overdraft 8024.19
      Mallra jo të qëndrueshëm 22187.49
      Mallra të qëndrueshëm 17808.75
      Hua për blerje banesash 105155.21
      Hua për qëllime të tjera 8990.24
            nga të cilat: për të vetëpunësuarit 2396.42
Gjithsej 527933.9

3. Huatë e reja sipas qëllimit të përdorimit (flukset hyrëse të muajit)

Korporata jofinanciare publike 1.52
Overdraft 1.52
Kapital qarkullues 0
Blerje pajisjesh 0
Pasuri të paluajtshme 0
Hua të tjera 0
Korporata jofinanciare private 21879.1
Overdraft 13959.28
Kapital qarkullues 2713.68
Hua për çelje biznesi 441.59
Blerje pajisjesh 2914.47
Pasuri të paluajtshme 1850.08
Hua për investime në instrumenta financiare 0
Individët dhe Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve 4644.92
Overdraft 425.16
Mallra jo të qëndrueshëm 1352.2
Mallra të qëndrueshëm 825.67
Hua për blerje banesash 1794.18
Hua për qëllime të tjera 247.71
      nga të cilat: për të vetëpunësuarit 75.49
Gjithsej 26525.54

4. Normat e interesit të huave të reja sipas monedhës

Korporata jofinanciare publike dhe private
ALL 4.71
USD 5.15
EUR 5.39
Individët dhe Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
ALL 7.34
USD 5.9
EUR 4.03