Loan - General data

messages.perodicity_monthly
Currency: ALL
Unit: Million
Date: March 2016

1. Huatë sipas afatit, monedhës dhe sektorit (gjendja në fund të periudhës)

Hua afatshkurtër (deri në një vit) 196562.26
      In Leke 97582.72
      Of which:
            Microbusiness 3657.94
            Small business 4540.5
            Medium business 8171.3
            Big business 42617.72
            Individuals 7918.31
      In currencies 98979.55
      Of which:
            Microbusiness 4939.19
            Small business 4884.1
            Medium business 13893.02
            Big business 63698.08
            Individuals 2600.91
Hua afatmesme (mbi 1 vit deri në 5 vjet) 85404.59
      In Leke 37204.09
      Of which:
            Microbusiness 1857.79
            Small business 3640.95
            Medium business 3379.8
            Big business 8081.39
            Individuals 18689.53
      In currencies 48200.5
      Of which:
            Microbusiness 2080.16
            Small business 4724.32
            Medium business 10672.9
            Big business 25950.57
            Individuals 4202.32
Hua afatgjatë (mbi 5 vjet) 266084.5
      In Leke 107176.58
      Of which:
            Microbusiness 8736.78
            Small business 7272.56
            Medium business 10806.67
            Big business 20574.71
            Individuals 57709.5
      In currencies 158907.92
      Of which:
            Microbusiness 3931.07
            Small business 11412.77
            Medium business 23644.09
            Big business 52894.37
            Individuals 65589.69
Total 548051.35

2. Huatë sipas qëllimit të përdorimit, gjendja në fund të periudhës

Korporata jofinanciare publike 27510.11
      Overdraft 25904.09
      Kapital qarkullues 290.18
      Blerje pajisjesh 1261.49
      Pasuri të paluajtshme 54.27
      Hua të tjera 0.09
Korporata jofinanciare private 346062.74
      Overdraft 90449.43
      Kapital qarkullues 68583.9
      Hua për çelje biznesi 3211.32
      Blerje pajisjesh 94120.18
      Pasuri të paluajtshme 89568.34
      Hua për investime në instrumenta financiare 129.57
Individët dhe Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve 157202.89
      Overdraft 9289.21
      Mallra jo të qëndrueshëm 19046.2
      Mallra të qëndrueshëm 15854.97
      Hua për blerje banesash 103362.1
      Hua për qëllime të tjera 9650.4
            nga të cilat: për të vetëpunësuarit 2398.06
Gjithsej 530775.75

3. Huatë e reja sipas qëllimit të përdorimit (flukset hyrëse të muajit)

Korporata jofinanciare publike 0
Overdraft 0
Kapital qarkullues 0
Blerje pajisjesh 0
Pasuri të paluajtshme 0
Hua të tjera 0
Korporata jofinanciare private 14319.58
Overdraft 6309.51
Kapital qarkullues 4108.92
Hua për çelje biznesi 98.65
Blerje pajisjesh 2495.22
Pasuri të paluajtshme 1054.78
Hua për investime në instrumenta financiare 252.5
Individët dhe Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve 5026.38
Overdraft 421.73
Mallra jo të qëndrueshëm 1258.03
Mallra të qëndrueshëm 767.26
Hua për blerje banesash 2163.8
Hua për qëllime të tjera 415.56
      nga të cilat: për të vetëpunësuarit 119.34
Gjithsej 19345.96

4. Normat e interesit të huave të reja sipas monedhës

Korporata jofinanciare publike dhe private
ALL 7.35
USD 5.67
EUR 5.47
Individët dhe Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
ALL 7.31
USD 8.16
EUR 4.76